Kürtler Ve Kürdistan Tarihi

Kürtler Ve Kürdistan Tarihi


Kürtler Ve Kürdistan Tarihi


Kürtler Ve Kürdistan Tarihi

T ürkiye’de “Osmanl›” kavram› bütünüyle ortadan kald›r›l›p yerine “Türk” ve “Turan” kavramlar› kullan›lmaya baflland›- ¤› andan itibaren, ben de Türk olmayan her Osmanl› vatandafl› gibi do¤al olarak Türklerden ayr› bir ulusal kimli¤in bilincine vard›m. Bu bilinç, beni duygusal ve duyarl› bir ulusçulu¤a ve ulusal nitelemeleri ön plana ç›karma e¤ilimine yöneltti. Ne var ki, mensup oldu¤um ulusun kökeni hakk›nda hiçbir fley bilmiyordum. Çünkü o güne kadar, hiçbir flekilde Kürt ulusunun tarihini araflt›rma, tarihsel bulgular› de¤erlendirme gibi bir düflünce uyanmam›flt› zihnimde. Ne e¤itimim esnas›nda, ne de daha sonraki dönemlerde böyle bir ihtiyaç duymam›flt›m. Bunun “Osmanl›- l›k” kavram›n›n, Osmanl› devletine ba¤l› halklar› ve etnisiteleri kapsayacak anlamda kullan›lmas›ndan baflka bir nedeni yoktu ve kuflkusuz, bu durum, baflka uluslara mensup olan her birimizi bir bak›ma birlefltirmiflti. Zaman zaman kendime flöyle sordu¤um oluyordu: Acaba Kürt ulusu hangi kökenden geliyor? Hangi eserleri meydana getirmifltir ve nas›l bir tarihe sahiptir? Ne yaz›k ki, bu sorulara tatmin edici cevaplar bulamazd›m. Sonunda baz› Kürt liderlerine ve alimlerine baflvurma gere¤ini duydum. Özellikle bunlar›n ikisi, tarih biliminde üstad say›l›yordu. Birisi kar›fl›k bir rivayete ve zay›f bir ravi zincirine dayanarak Kürtlerin kökenini Kahtani sülalesinden Kurd b. Amr’a ba¤lad›. Ötekisi de Kürtlerin “Casad” adl› bir cinin soyundan geldi¤ini ileri sürdü.

Detay

40.00 TL

%30

28.00 TL